Algemene voorwaarden

Marjolein Kruijt webshop
E-mail: info@marjoleinkruijt.nl
Website: www.marjoleinkruijt.nl
Tel. 0031+ (0)334330350
BTW nummer NL001962336B33
KVK 32150590

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst en opdracht tot levering van goederen door ‘Marjolein Kruijt webshop’, hierna te noemen M.Kruijt welke hebben plaatsgevonden of tot stand zijn gekomen via de online webshop van M.Kruijt met domeinnaam www.marjoleinkruijt.nl tussen M.Kruijt en wederpartij.
  1.2 Door een bestelling te plaatsen via de webshop, alsook door aanvaarding van een door M.Kruijt gedaan aanbod, aanvaardt wederpartij steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar eventuele eigen algemene of andere voorwaarden.
  1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover M.Kruijt deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.
  1.4 Ook een e-mail bericht geldt in deze algemene voorwaarden als een schriftelijke verklaring.
  1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over consumentenkoop wordt bedoeld: de koop die wordt gesloten tussen wederpartij en M.Kruijt via de webshop met betrekking tot roerende goederen, waarbij de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
  1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  1.8 Indien M.Kruijt niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat M.Kruijt in enigerlei mate het recht zou verliezen om in enig geval wel strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 2. Aanbod en aanvaarding
  2.1 Alle aanbiedingen door of namens M.Kruijt op welke wijze dan ook gedaan (mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal), zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.
  2.2 M.Kruijt is bevoegd elk aanbod binnen 14 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij te herroepen. M.Kruijt heeft het recht aanbiedingen van de website te verwijderen en van levering af te zien.
  2.3 M.Kruijt  kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  2.4 Indien de aanvaarding van de wederpartij, ook indien slechts op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van M.Kruijt, komt geen overeenkomst tot stand, doch heeft dat te gelden als een aanbod van de wederpartij.
  2.5 Een aanbod van de wederpartij wordt eerst geacht door M.Kruijt te zijn aanvaard indien en zodra M.Kruijt dit schriftelijk heeft bevestigd.
  2.6 Aanbiedingen en/of offertes van M.Kruijt gelden niet voor nabestellingen of nieuwe bestellingen.
  2.7 Wederpartij heeft een aanbod van M.Kruijt aanvaard indien hij op de website van marjoleinkruijt.nl zijn accountgegevens (klantgegevens) heeft ingevuld en een bestelling heeft geplaatst.
  2.8 Indien op een consumentenaankoop specifieke leveringsvoorwaarden van toepassing zijn dan gaan die bepalingen, welke afwijken van de bepalingen zoals genoemd in deze voorwaarden, voor.
 3. Vaste prijzen en richtprijzen
  3.1 M.Kruijt  hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op de webshop, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De in de webshop genoemde product prijzen zijn inclusief B.T.W. en exclusief bezorgkosten.
  3.2 Eventuele prijsverhogingen van de aangeboden produkten worden tijdens de periode van overeenkomst en levering niet bij de wederpartij verhaald, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in B.T.W en verzendtarieven.
  3.3 De genoemde prijzen in de webshop zijn inclusief btw.
  3.4 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. M.Kruijt is niet aansprakelijk Voor de gevolgen van druk – en zetfouten. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
  3.5 Genoemde prijzen voor portretopdrachten elders op de website zijn richtprijzen. Persoonlijke prijsopgaven worden vastgelegd tijdens opdrachtaanname in een schriftelijke overeenkomst waarin grootte, techniek en complexiteit van het ontwerp wordt vastgelegd. Aan de opdracht richtprijzen op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
  3.6 Genoemde prijzen inzake artikel 3.5 gelden niet voor produkten in de webshop, noch op andere kunstprodukten, schilderijen en tekeningen van M.Kruijt van gelijke formaat en techniek. Prijsverschillen in vergelijkbare produkten zijn door M.Kruijt bepaald naar de complexiteit, ontwerp, artistiek inzicht en vakkunde van M.Kruijt.
 4. Betaling
  4.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door M.Kruijt aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door M.Kruijt aangegeven.
  4.2 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht, vanaf de tweede herinnering te lezen €2,50 per herinnering.
  4.3 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  4.4 Nadat de wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. Indien M.Kruijt echter hogere kosten, bijvoorbeeld ter incasso, heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 5. Levering
  5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. M.Kruijt streeft ernaar om bestellingen binnen 2-5 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is M.Kruijt echter niet verplicht. Indien de verzending langer op zich laat wachten zal Kruijt u hierover binnen 2 dagen informeren.
  5.2 M.Kruijt houdt een beperkte voorraad aan; het is daardoor mogelijk dat de uitleveringstermijn langer wordt.
  5.3 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
  5.4 Indien de wederpartij zijn bestelling niet binnen het aangegeven termijn volledig heeft betaald, heeft M.Kruijt het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
  5.5 Het is mogelijk dat een origineel schilderij of tekening ten tijde van betaling in de webshop afwezig is i.v.m. een tentoonstelling. Hierdoor kan de levertijd langer zijn dan gepland. M.Kruijt zal hierover direct bericht geven en verdere afspraken maken.
  5.6 Originele schilderijen mogen ook worden opgehaald in het atelier van M.Kruijt na overleg. Losse bestellingen van boeken en andere produkten niet.
  5.7 Verpakking: M.Kruijt verpakt alle produkten in goede degelijke kartonnen dozen, indien nodig met extra bescherm en stootmaterialen. Zorgvuldige verpakking garandeert helaas geen 100% veilige overtocht, omdat derden (post- en afleverpartij) dit pakket wellicht hardhandig behandelen. Lees tevens 6.0 en 7.0 om vooraf bewust te zijn van deze mogelijke situatie.
 6. Levering, risico
  6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering alleen na volledige betaling door wederpartij van het factuurbedrag.
  6.2 M.Kruijt bepaalt de wijze van verzending en de verzendroute.
  6.3 Op wederpartij rust een afnameplicht.
  6.4 Vanaf het moment dat M.Kruijt goederen ter aflevering aanbiedt aan de vervoerder (bijvoorbeeld DPD, PostNL, DHL, Fedex), berust het risico van tenietgaan of achteruitgang (o.a. beschadiging, verlies, diefstal) van de goederen bij de wederpartij. Originele schilderijen en tekeningen worden derhalve wel verzekerd verzonden. LET OP! Deze verzekering vervalt indien er voor een beschadigd pakket getekend wordt. Controleer het pakket alvorens goed voordat u het aanneemt!
  6.5 Goederen worden afgeleverd op het adres zoals door de wederpartij aangegeven op het bestelformulier. Indien de wederpartij hierin een fout heeft vermeld, ligt het risico van foutieve levering, zoekraken van het pakket, de kosten van ontvangen retouren en herzending bij de wederpartij.
 7. Controle en klachten 
  7.1 Wederpartij dient de goederen direct bij ontvangst te controleren ALVORENS ervoor te tekenen (bij aangetekend of pakket). Alle klachten dienen M.Kruijt binnen 24 uur, nadat wederpartij eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen bekend zijn geworden na levering van de goederen, schriftelijk te hebben bereikt via e-mail, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en) en inclusief overdracht van de oorspronkelijke factuur. Indien er reeds getekend is voor een beschadigd pakket, is de verzekering van de vervoersdienst reeds vervallen. En valt de aansprakelijkheid onder de wederpartij/ontvanger.
  7.2 Klachten kunnen worden gericht aan info@marjoleinkruijt.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
  7.3 Goederen, waaromtrent wederpartij heeft gereclameerd, dienen zorgvuldig en ongebruikt, onvermengd en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op eerste verzoek van M.Kruijt voor nader onderzoek door M.Kruijt of een door haar aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld door verzending van de goederen aan M.Kruijt op kosten van de wederpartij.
 8. Bedenktijd, retourneren & ontbinding (herroepingsrecht)
  8.1 In geval van consumentenkoop heeft wederpartij gedurende 14 dagen na de ontvangst van het goed het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring vooraf via post, e-mail of contactformulier. In dat geval dient wederpartij de goederen ongebruikt z.s.m. en voor eigen rekening aan M.Kruijt retour te zenden, met toevoeging van de oorspronkelijke factuur en vermelding van retourzending. M.Kruijt zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde teruggeven minus de gemaakte oorspronkelijke portokosten. De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de verzendkosten, verlies en beschadiging van de retourzending. LET OP: het is verstandig als de wederpartij zich voorziet van bewijs van verzending.
  8.2 Indien retour ontvangen pakketten onvoldoende of niet zijn gefrankeerd, zal dat bedrag in mindering worden gebracht op de retour betaling.
 9. Uitsluiting herroepingsrecht
  9.1 Herroepingsrecht van de wederpartij is uitgesloten bij de koop van:
  9.1.1 producten die M.Kruijt voor de wederpartij speciaal op verzoek persoonlijk (op naam) zijn gesigneerd, gemaakt of aangepast, schilderijen in opdracht en produkten waarin de naam van de wederpartij is vermeld.
  9.1.2 losse tijdschriften en pdf downloads.
 10. Aansprakelijkheid M.Kruijt
  10.1 M.Kruijt is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die wederpartij en/of derden aan wie wederpartij de goederen ter beschikking stelt lijd(t)(en), tenzij er aan de zijde van M.Kruijt sprake is van opzet of grove schuld.
  10.2 De verstrekte informatie door M.Kruijt wat betreft tekst, beeldmateriaal, maten en gewichten is met zorg samengesteld. Niettemin kan M.Kruijt geen aansprakelijkheid aanvaarden voor mogelijke onjuistheden en onvolledigheden. Onvoorziene slechte productkwaliteit die door derden tot stand zijn gekomen, p.e. uitgeverij en drukker, valt buiten de aansprakelijkheid van M.Kruijt.
  10.3 Mocht M.Kruijt onverhoopt aansprakelijk zijn, dan is dat beperkt tot het verkoopbedrag van de goederen.
  10.4 Alle goederen worden zeer zorgvuldig verpakt. Eventueel ontstane transportschade of verlies tijdens transport valt dan ook buiten de verantwoordelijkheid van M.Kruijt.
  10.5 M.Kruijt is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraging of beschadiging van de bezorging.
 11. Partiële nietigheid, Afstand
  11.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een rechter vernietigd wordt en/of nietig wordt geacht, wordt de bepaling geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking, daarvan niet afwijkt.
 12. Toepasselijk recht en geschillen
  12.1 Op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij M.Kruijt partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
  12.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 13. Kopie verbod en social media:
  13.1 Op al M.Kruijts beeldmateriaal, inclusief de kunstwerken en diens afbeeldingen, site-teksten en publicaties, rust copy- en beeldrecht en mag zonder schriftelijk toestemming van M. Kruijt niet worden gebruikt, gekopieerd, nagemaakt of verspreid worden door anderen. Indien u tekst of afbeeldingen van M.Kruijt wilt gebruiken, dient u vooraf contact met ons op te nemen via e-mail. Misbruik van copy- en beeldrecht wordt gemeld bij de instantie www.pictoright.nl welke deze belangen behartigt van M.Kruijt. Deze instantie kan gerechtelijke stappen ondernemen en kosten aan u doorberekenen voor het (mis)bruik van M.Kruijts copy- en beeldrechten.
  13.2 Copy- en beeldrecht is tevens van toepassing op de op social media geplaatste afbeeldingen en teksten van M.Kruijt. Derhalve is het toegestaan de door Marjolein Kruijt gedeelde informatie correct en traceerbaar digitaal te ‘delen’ via officiële deelknoppen. De afbeeldingen dienen een copyright vermelding te hebben en/of bronvermelding naar kunstenaar Marjolein Kruijt of haar website www.marjoleinkruijt.nl. ‘Delen’ impliceert geen overdracht van eigendom van de copy- en beeldrechten.  Ten alle tijden blijven de copy- en beeldrechten bij M.Kruijt. Indien er sprake is van misbruik van M.Kruijts  rechten op social media, door bijvoorbeeld toeëigening van M.Kruijts teksten- en afbeeldingen door een ander, of vermelding zonder bron  zal hier melding van worden gemaakt. Met verzoek tot verwijdering of bronvermelding. Indien correctie uitblijft zal de instantie ‘Pictoright’ worden ingeschakeld om M.Kruijts belangen te behartigen.

Deze voorwaarden zijn het laatst inhoudelijk gewijzigd 11 januari 2020.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]